İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Tunceli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Müdürlüğü Görevleri

5902 sayılı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı(1)

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri

MADDE 18 - (Değişik: 20/2/2014-6525/35 md.)

 • İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı
  olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum
  faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan
  veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dâhilinde
  vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından yapılır.
 • İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
 1. İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak
 2. Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum ve
  kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak
 3. İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak
 4. Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek
 5. Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak
 6. Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili kreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek
 7. Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek
 8. İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek
 9. Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak
 10. İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak
 11. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak
 12. Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak
 13. Yıllık bütçe teklifini hazırlamak
 14. Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak

 

(1)20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle bu bölümün başlığı "İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik Müdürlükleri" iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 • İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır.
 • İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davalar valilikler
  husumetiyle yürütülür.